Uvijeti i odredbe

Uvodne odredbe

 1. Ovi uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu "Opći uvjeti" ili samo "Uvjeti i odredbe") reguliraju, u skladu s odredbama Članka 1751 st. 1 Zakona br. 89/2012 Zb., dakle Građanskog zakonika s izmijenjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik" ili "g.z."), međusobna prava i obveze ugovornih strana koja su nastala u vezi s ugovorom o kupnji zaključenim između Prodavatelja koji je specificiran u daljnjem tekstu i Kupca posredstvom internetske trgovine http://www.parfemy-sp.cz/ili na temelju spomenutog ugovora.
 2. Prodavatelj i operater internetske trgovine http://zivada.hr je trgovačko društvo SP Venture d.d., ID broj: 246 77 108, sa sjedištem u Pragu, Prag 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, poštanski broj 130 00, upisan u Trgovački registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjeljak C, uložak 165362 (u daljnjem tekstu "Prodavatelj").
 3. Internetskom trgovinom (u daljnjem tekstu "Internetska trgovina" ili samo "Eshop") Prodavatelj upravlja na internetskoj stranici koja se nalazi na internetskoj adresi http://zivada.hr u daljnjem tekstu se također koristi samo naziv "internetska stranica"), putem sučelja internetske stranice (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine").
 4. Suglasnost Kupca s ovim Uvjetima i odredbama, koje su, dakle, sastavni dio ponude Prodavatelja za zaključenje Kupoprodajnog ugovora, je uvjet za ostvarenje narudžbe na internetskoj stranici (to podrazumijeva naknadno zaključivanje Kupoprodajnog ugovora), Kupac, dakle, uvijek ima priliku da ove Odredbe i uvjete prouči prije slanja svoje narudžbe. Time da Kupac pošalje putem internetske stranice Prodavatelju narudžbu, Kupac izričito potvrđuje da je ove Uvjete i odredbe proučio. Te da se s ovim Odredbama i uvjetima izričito slaže. Ovi su Uvjeti poslovanja sastavni dio Kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Prodavatelja i Kupca.
 5. Prodavatelj ima pravo izmijeniti i dopuniti tekst Uvjeta poslovanja. Ukoliko se to dogodi, na prava i obveze nastale tijekom razdoblja valjanosti prethodne verzije Uvjeta i odredbi nova odredba ne utječe.

 

Definicija i tumačenje pojmova

1. Roba je pokretna imovina koja se nudi za kupnju u Eshopu. Roba je u ponudi Eshopa uvijek označena imenom, a obično bude također prikazana i na fotografiji koja je ilustrativna, to znači da ne mora u svakom slučaju uzimati u obzir sve varijante koje nudi Eshop. Svakoj se Robi u odgovarajućem odjeljku prilaže kratki informativni tekst (dostupan klikom na odgovarajuću Robu) o ponuđenoj Robi, zatim se ovdje nalaze i podaci o drugim ponuđenim varijantama dane Robe, ukoliko u ponudi postoji druga varijanta. Roba se nudi u varijantama – u skladištu, odmah dostupna za isporuku, bit će isporučena u roku od nekoliko dana ili trenutno nedostupna.

2. Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje Robu putem Internetske trgovine, te sklapa Kupoprodajni ugovor s Prodavateljem predmet je ugovora isporuka Robe. Kupac može biti potrošač ili poduzetnik.

3. Kupoprodajni ugovor je ugovor koji je sklopljen između Prodavatelja i Kupca putem Internetske trgovine ili korištenjem drugih sredstava komunikacije na daljinu, njegov je predmet isporuka Robe po nabavnoj cijeni. Na temelju Ugovora o kupoprodaji se Prodavatelj obvezuje isporučiti Kupcu odabranu Robu - predmet prodaje, te mu omogućava stjecanje prava vlasništva nad predmetnom Robom (predmetom prodaje), a Kupac se obvezuje preuzeti Robu (predmet prodaje) i platiti prodajnu cijenu Prodavatelju.

4. Potrošač je svaka osoba koja izvan okvira svoje poslovne djelatnosti ili izvan okvira neovisnog obavljanja svoje profesije sklopi Ugovor o kupoprodaji s poduzetnikom ili je s njim aktivno povezana na drugi način.

5. Poduzetnik je Kupac koji prilikom sklapanja i ispunjavanja Kupoprodajnog ugovora djeluje u okviru svog poslovanja ili druge poduzetničke aktivnosti odnosno u okviru neovisnog obavljanja svoje profesije.

6. Nabavna cijena je novčani iznos, koji predstavlja plaćanje za prodaju Robe i koji je naveden u ponudi Internetske trgovine uz robu,a to uključujući PDV, u vrijeme sklapanja Ugovora o kupoprodaji. U slučaju da dođe do promjene zakonskih propisa koji reguliraju iznos poreza na dodanu vrijednost u vremenu, u roku koji počinje od dana slanja odnosno od dana telefonske narudžbe Kupca i završava na dan oporezivog izvršenja prema Kupoprodajnom ugovoru, stranke ugovora se obvezuju odražavati promjenu iznosa PDV-a prema propisima koji uređuju porez na dodanu vrijednost na snazi ​​na datum oporezivog izvršenja u Kupoprodajni ugovor. Svako povećanje PDV-a plaća Kupac.

7. Troškovi dostave znače novčani iznos koji predstavlja plaćanje za slanje Robe (prijevoz, poštarina, ambalaža) do mjesta izvršenja, u iznosu navedenom u važećoj tarifi Troškova otpreme. U slučaju odustajanja od Kupoprodajnog ugovora, snosi troškove vraćanja Robe Prodavatelju Kupac.

Podaci o Prodavatelju

Trgovinsko poduzeće SP Venture d.d. ID broj: 24677108; Poreski broj: CZ24677108
sa sjedištem Prag, Prag 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, poštanski broj 130 00
upisan u Trgovački registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjeljak C, uložak 165362
broj računa i bankovna veza: 772277077/5500, vođeni kod Raiffeisenbank d.d.
Prodavatelj je obveznik PDV-a.

Podaci za kontakt Prodavatelja
Adresa tvrtke i adresa za dostavu: Prag, Prag 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, Poštanski broj 130 00
Radno vrijeme:  Po – Pe:  9 – 18 sati.
e-mail: info@zivada.hr

Na e-mailove Prodavatelj odgovara obično u roku do 24 sata, najduže u roku do tri radna dana.

Opće informacije

 1. Troškovi korištenja sredstava za komunikaciju na daljinu (primj. telefona, interneta i drugih) za izvršenje narudžbe su u normalnom iznosu, ovisno o tarifi telekomunikacijskih usluga i ostalih davatelja tih usluga koje koristi Kupac. Te troškove plaća Kupac. Kupac se izričito slaže s korištenjem sredstava za komunikaciju na daljinu. Prodavatelj ne naplaćuje nikakve naknade za upotrebu komunikacije na daljinu.
 2. Kupoprodajni ugovor se sklapa na češkom jeziku, odnosno na drugom jeziku, ukoliko je to razumljivo za Kupca i Prodavatelja, o ovom se jeziku, koji nije češki, ugovorne strane moraju izričito dogovoriti. Detaljne informacije o pojedinačnim tehničkim koracima koji vode do sklapanja Kupoprodajnog ugovora su opisane u nastavku ovih Uvjeta poslovanja i također na internetskoj stranici koja je korištena prilikom naručivanja Robe.
 3. Informacije o Robi i Nabavnim cijenama koje navodi Prodavatelj obvezne su, osim u slučaju očite pogreške. Nabavne cijene su prikazane uključujući sve poreze (primjerice PDV) i naknade, osim troškova isporuke Robe.
 4. Prihvaćanje ponude koja sadrži dodatak ili odstupanje se ne smatra prihvaćanjem ponude
 5. Potvrda sadržaja Kupoprodajnog ugovora sklopljenog u drugom obliku, dakle u obliku koji nije pisani, a koji pokazuje odstupanja od stvarno dogovorenog sadržaja ugovora, nema pravni učinak.
 6. Prihvaćanje neželjenih izvedbi od strane Kupca ne znači prihvaćanje ponude.
 7. Prema Zakonu o registraciji prodaje, Prodavatelj je dužan kupcu izdati priznanicu. Istodobno, on je dužan primljeni prihod registrirati kod poreznog administratora putem interneta; u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.

   

  Ugovor o kupoprodaji, narudžba robe
 8. Ponuda za sklapanje Kupoprodajnog ugovora znači ponudu Robe objavljenu na Internetskoj stranici po navedenim Kupoprodajnim cijenama. Ponuda Robe se odvija s isključenjem izazvanim iscrpljenjem zaliha Robe ili gubitkom sposobnosti Prodavatelja podmiriti narudžbu.
 9. Ispravno popunjena narudžba Kupca i poslana putem internetske stranice ili posredstvom telefona obvezujući je prijedlog za zaključenje Kupoprodajnog ugovora s Prodavateljem, Kupac je svojim prijedlogom vezan za zaključenje Kupoprodajnog ugovora na razdoblje od 30 dana od otpreme narudžbe. Ukoliko se kupčeva narudžba pošalje Prodavatelju s dopunama ili odstupanjima, ne radi se o redovitoj narudžbi i Prodavatelj takvom narudžbom nije vezan, ali je i dalje može prihvatiti uz izričitu saglasnost.
 10. Prodavatelj će bez oklijevanja potvrditi primitak narudžbe u smislu Čl. 1827. stavka 1. Građanskog zakonika posredstvom e-pošte na adresu e-pošte koju je Kupac naveo u narudžbi, dok ova potvrda ne znači prihvaćanje prijedloga za zaključivanje Kupoprodajnog ugovora. Sam Ugovor o kupoprodaji zaključuje se prihvaćanjem prijedloga za zaključenje Ugovora o kupoprodaji od strane Prodavatelja, za prihvaćanje Ugovora o kupoprodaji se smatra slanje Robe - predmeta prodaje od strane Prodavatelja Kupcu ili prihvaćanje Robe - predmeta prodaje od strane Kupca prilikom osobnog preuzimanja ili izričitog prihvaćanja prijedloga za sklapanje Kupoprodajnog ugovora od strane Prodavatelja putem e-pošte ili telefona. Odredbe ovih Uvjeta poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji. Potrošač ima pravo otkazati narudžbu, odnosno opozvati svoj prijedlog za zaključenje Kupoprodajnog ugovora, a zaključivanje Ugovora o kupoprodaji, dakle otkazati, bez ikakvih sankcija sve do trenutka slanja Robe od strane Prodavatelja. Potrošač je dužan obavijestiti prodavatelja o ovoj činjenici e-poštom ili telefonom.
 11. Podaci koje kupac unosi tijekom narudžbe mogu se u bilo kojem trenutku prije slanja izmijeniti. Tijekom ispunjavanja narudžbe, može se Kupac uvijek vratiti jedan korak unatrag i urediti bilo koji od unesenih podataka. Prije slanja narudžbe Kupac može ponovno provjeriti sve unesene podatke i po potrebi ih ispraviti, a to na način da se vrati za odgovarajući broj koraka unazad, sve do podatka koji je bio pogrešno unesen, te ga ispraviti.
 12. U slučaju da su bile zalihe Robe iscrpljene ili je došlo do gubitka Prodavateljeve sposobnosti ispunjenja narudžbe, Prodavatelj ima pravo odbiti narudžbu Kupca, o čemu će biti Kupac obaviješten u roku od 3 radna dana.

Otkazivanje narudžbe i Odustajanje od kupoprodajnog ugovora 

 1. Kupac ima pravo otkazati narudžbu Robe, odnosno opozvati svoj prijedlog za zaključenje Kupoprodajnog ugovora, bez ikakvih sankcija do trenutka slanja Robe od strane Prodavatelja.
 2. Potrošač ima pravo odustati od Ugovora o kupnji bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka Robe; u Kupoprodajnom ugovoru čiji je predmet nekoliko vrsta Robe ili isporuka nekoliko dijelova, od dana preuzimanja zadnje isporuke Robe; u Kupoprodajnom ugovoru čiji je predmet redovita ponovljena isporuka robe od dana primitka prve isporuke Robe. Odustajanje od ugovora nije moguće bez navođenja razloga ukoliko je roba već djelomično potrošena. Također nije moguće odustati od ugovora u slučaju da je isporučena Roba prirode koja to onemogućava, posebno iz higijenskih razloga (primjerice ruževi, kreme, šamponi, četke za šminkanje, četkice za zube, epilatori, britvice i sl.).
 3. Povlačenje od Kupoprodajnog ugovora Potrošač će poslati ili predati Prodavatelju u roku od 14 dana. Potrošač ne mora navoditi razlog zbog kojeg odustaje od Ugovora o kupoprodaji.
 4. Potrošač može koristiti priloženi obrazac za odustajanje od Ugovora o kupoprodaji, mada to nije njegova obveza. Ovdje može Potrošač preuzeti i ispuniti obrazac za odustajanje od Ugovora o kupnji. Kako bi se ispoštovao rok za odustajanje od Kupoprodajnog ugovora, dovoljno je poslati odustajanje od Kupoprodajnog ugovora prije isteka odgovarajućeg roka.
 5. Prodavatelj je dužan potrošaču vratiti Kupoprodajnu cijenu koja u potpunosti odgovara cijeni Robe i plaćenim troškovima isporuke (osim dodatnih troškova nastalih kao rezultat odabranog načina isporuke, koji se razlikuje od najjeftinije standardne isporuke ponđene Prodavateljem) u roku od 14 dana od odustajanja od Kupoprodajnog ugovora, na isti način na koji je primio uplatu od Potrošača. Ukoliko Prodavatelj nudi nekoliko mogućnosti u okviru određenog načina isporuke Robe, dužan je potrošaču naknaditi najjeftiniju od spomenutih mogućnosti. Roba mora biti Prodavatelju vraćena u cijelosti (ne pouzećem). Robu preporučujemo vraćati u originalnom pakiranju, bez znakova istrošenosti ili oštećenja, uvijek dobro upakiranu za transport. Trošak povrata robe snosi Potrošač. Ukoliko bude vraćena Roba nepotpuna, oštećena ili vidljivo istrošena, može Prodavatelj zahtijevati naknadu štete. Pravo na naknadu štete koja bila nanesena Robi može Prodavatelj jednostrano poravnati u okviru prava kupca na povrat kupoprodajne cijene.
 6. U slučaju odustajanja od Kupoprodajnog ugovora, nije Prodavatelj dužan vratiti Potrošaču primljena novčana sredstva prije nego što mu Potrošač preda Robu ili dokaže da je Roba bila poslana Prodavatelju.
 7. Potrošač mora robu poslati bez nepotrebnog odgađanja Prodavatelju najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je odustao od Kupoprodajnog ugovora na adresu Prag - Hostivař, Průmyslová 1515/14, poštanski broj 102 00 ili je predati osobno Prodavatelju na ovoj adresi. Smatra se da se razdoblje poštuje ukoliko potrošač pošalje robu prodavaču prije isteka 14 dana.
 8. Formular za odustajanje od Ugovora o kupoprodaji dostupan je ovdje.
 9. U skladu s odredbama članka 1837. Građanskog zakonika, potrošač ne može odustati od ugovora:

o   o pružanju usluga, ukoliko su bile ispunjene uz njegov prethodni izričiti pristanak prije isteka razdoblja za odustajanje od ugovora i poduzetnik je obavijestio potrošača prije sklapanja ugovora da u takvom slučaju nema pravo odustati od ugovora;

o   o isporuci robe ili usluga kojih cijena ovisi o oscilacijama na financijskom tržištu neovisno o volji poduzetnika i koja se može dogoditi tijekom razdoblja za odustajanje od ugovora;

o   o isporuci alkoholnim pićima, koja se može isporučiti tek nakon trideset dana,te njihova cijena ovisi o oscilacijama na financijskom tržištu neovisno o volji poduzetnika;

o   o isporuci robe koja je prilagođena u skladu sa željama potrošača ili za njegovu osobu;

o   o isporuci kvarljive robe, kao i robe koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom;

o   o popravak ili održavanje na mjestu koje je potrošač odredio na njegov zahtjev; to se, međutim, ne odnosi na slučajeve izvođenja naknadnih popravaka osim onih koji su traženi ili isporuke rezervnih dijelova koji nisu traženi;

o   o isporuci robe u zatvorenom pakiranju koju je Potrošač raspakirao, te je nije moguće vratiti iz higijenskih razloga;

o   o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog programa, ukoliko nije ostao u svome izvornom pakiranju;

o   o isporuci novina ili časopisa;

o   o smještaju, prijevozu, obrocima ili korištenju slobodnog vremena, ako poduzetnik pruža te usluge u određenom roku;

o   o ugovorima zaključenim na temelju javne dražbe u skladu sa zakonom koji uređuje javne dražbe, ili

o   o isporuci digitalnog sadržaja, ako nije isporučen na materijalnom mediju i isporučen je uz prethodni izričiti pristanak potrošača prije isteka razdoblja za odustajanje od ugovora, a poduzetnik je potrošača obavijestio prije sklapanja ugovora da u takvom slučaju nema pravo odustati od ugovora.

 1. Ukoliko Potrošač u napomeni uz narudžbu navede posebnu želju ili drugi zahtjev, Prodavatelj zadržava pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji u bilo kojem trenutku do trenutka predaje naručene Robe Potrošaču.
 2. U slučaju nedostupnosti Robe za koju je Kupoprodajni ugovor već zaključen, Prodavatelj ima pravo odustati od ovog Kupoprodajnog ugovora bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od zaključenja Kupoprodajnog ugovora i o tome obavijestiti Kupca.
 3. Potrošač nema pravo odustati od Kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga, ukoliko je Roba već djelomično potrošena, u ovome slučaju ovisi o mišljenju Prodavatelja da li će biti takvo odustajanje od Kupoprodajnog ugovora prihvaćeno, dakle primijeni postupak navedeni u stavku 15. ovih Uvjeta i odredbi.
 4. Također nije moguće odustati od Ugovora o kupoprodaji Robe čija priroda to isključuje, posebno Robe u zatvorenoj ambalaži koju je Potrošač iz ambalaže izvadio, a iz higijenskih razloga se ne može vratiti (primjerice ruževi, kreme, maskara, šamponi, regeneratori, četke za šminkanje, dekorativna kozmetika, kozmetika za tijelo itd.). Ako je vraćena Roba oštećena kršenjem obveza Kupca, Prodavatelj ima pravo zahtijevati od Kupca naknadu za smanjenje vrijednosti Robe i poravnati je s vraćenim iznosom.
 5. U slučaju da Kupac vrati neupakiranu, testiranu ili na neki drugi način istrošenu Robu i taj će povrat Prodavatelj prihvatiti, Prodavatelj ima pravo zahtijevati naknadu za smanjenje vrijednosti Robe i oduzeti je od vraćene Kupoprodajne cijene. U ovom slučaju, Prodavatelj vraća Kupcu samo dio Kupoprodajne cijene s obzirom na vrijednost vraćene Robe. Točan iznos Kupoprodajne cijene koji će se vratiti Kupcu, procjenjuje se pojedinačno (potrebno je shvatiti da je mnogim parfemima bitan dio vrijednosti njihov oblik i da dolazi do njihovog pogoršanja, primjer može biti slučajevi kao što su uklanjanje poklopaca spreja, ukrasnih elemenata bočica ili sličnih komponenata zbog toga se spomenuta Roba ne može označiti kao neistošena. Povratni dio Kupovne cijene u ovom slučaju ovisi o stupnju istrošenosti i obično se temelji na sljedećem pregledu:

Stanje   Robe

Vraćeni   dio Kupoprodajne cijene

Nova, nekorištena,   neraspakirana Roba

100% Kupoprodajne   cijene

Raspakirana,   isprobana – nedostaje do 5 ml

70% Kupoprodajne   cijene

Raspakirana,   isprobana - nedostaje do 20% sadržaja

50% Kupoprodajne   cijene

 

Gore navedeni dijelovi Kupoprodajne cijene su okvirni i njihov povrat nije valjan.

Isporuka robe i uvijeti plaćanja

 1. Troškove otpreme, koje je Kupac odabrao u narudžbi, snosi Kupac.
 2. Prodavatelj će Robu kupcu isporučiti u cjelosti, obično u roku od 1 dana od potvrde narudžbe, osim slučaja da bude na internetskoj stranici određeno drugačije vrijeme isporuke za pojedinu Robu. Kupac je dužan Robu preuzeti i platiti.
 3. Sve pošiljke koje Kupac prihvaća moraju se pregledati u prisutnosti vozača prijevoznika u pogledu njihova mogućeg oštećenja ili odsustva lijepljenja ambalaže, neošičenih originalnih traka i naljepnica proizvođača. U slučaju oštećenja pošiljke potrebno je pošiljku odmah raspakirati i provjeriti cjelovitost sadržaja i broja pojedinih elemenata isporučene Robe. U slučaju oštećenja robe ili nepotpunosti pošiljke, mora se na licu mjesta izvršiti evidencija štete o prirodi i opsegu oštećenja ili inventaru Robe koja nedostaje u pošiljci ili zbog prirode oštećenja koja je razlog za odbijanje prihvatiti pošiljku i vratiti je prijevozniku navodeći razlog na tovarnom listu.
 4. Pravo vlasništva nad Robom prelazi na Kupca po primitku Robe, pod uvjetom da se u potpunosti plati Kupoprodajna cijena. Rizik oštećenja Robe prelazi na Kupca preuzimanjem Robe.
 5. Za svaku narudžbu se izdaje porezna isprava. Porezni dokument sa svim nužnim podacima se šalje na e-adresu koju je Kupac odredio u narudžbi dan nakon primitka pošiljke..
 6. Informacije o načinima i cijenama isporuke su navedene ovdje.
 7. Informacije o prihvatljivim načinima plaćanja su navedene ovdje.

Prava i obveze koje proizlaze iz neispravnog izvođenja, Odgovornost za kvalitetu po primitku Robe i Postupak prigovora

Opća prava i obaveze koje proizlaze iz neispravnog izvođenja

 1. Pravo kupca koje proizlazi iz neispravnog izvođenja temelji se na nedostatku koji Roba ima u vremenu kad rizik od oštećenja prelazi na Kupca, čak i ako se očituje kasnije. Pravo Kupca utvrdit će se također nedostatkom koji bi nastao kasnije i koji je prouzročio Prodavatelj kršeći svoju obvezu.
 2. Ukoliko Roba ima nedostatak i ukoliko je taj nedostatak otklonjiv, Kupac može zahtijevati ili popravak ili dodavanje onoga što nedostaje, ili razumni popust od Kupoprodajne cijene. Ukoliko se nedostatak ne može ukloniti, a Roba se zbog takve neispravnosti ne može pravilno koristiti, Kupac se može povući iz Kupoprodajnog ugovora ili zahtijevati razumni popust od Kupoprodajne cijene. Kupac također ima pravo na naknadu za sa svrhom nastale troškove u ostvarivanju ovog prava. 
 3. Roba je neispravna ako je Prodavatelj ne preda Kupcu u dogovorenoj količini, kvaliteti i formi. Ukoliko se kvaliteta i forma posebno ne dogovore, Prodavatelj poštuje kvalitet i formu koje su prikladne za svrhu koja je vidljiva iz Kupoprodajnog ugovora.
 4. Pri određivanju kvalitete ili dizajna prema dogovorenom uzorku ili modelu, Roba mora odgovarati uzorku ili modelu. Ukoliko se kvaliteta ili dizajn navedeni u Kupoprodajnom ugovoru i uzorak ili model razlikuju, odlučujići je Kupoprodajni ugovor. Ukoliko Ugovor o kupoprodaji i uzorak različito određuju kvalitetu ili dizajn, ali ne i kontradiktorno, Roba mora odgovarati Ugovoru o kupoprodaji i uzorku ili modelu. Također je za nedostatak smatrano i drugo izvođenje. Nedostaci u dokumentima potrebnim za upotrebu Robe također se smatraju nedostatkom. 
 5. Kupac je dužan pregledati Robu prilikom primitka Robe i, ukoliko to nije moguće, bez nepotrebnog odgađanja nakon primitka Robe.
 6. Ukoliko je neispravna izvedba značajnim kršenjem Ugovora o kupoprodaji, Potrošač ima pravo:

o   na otklanjanje nedostatka isporukom nove Robe bez greške ili isporukom Robe koja nedostaje,

o   na otklanjanje nedostatka popravkom Robe,

o   na razumni popust u vezi s Kupoprodajnom cijenom Robe, ili

o   odustati od Kupoprodajnog ugovora.

 1. Kupac će obavijestiti Prodavatelja koje je pravo odabrao, a to prilikom obavijesti o nedostatku, ili bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Kupac ne može promijeniti odabrani izbor bez pristanka Prodavatelja; to se ne odnosi na situaciju, da Kupac zatraži popravak kvara koji se pokaže nepopravljivim. Ukoliko Prodavatelj ne otkloni nedostatke u razumnom roku ili obavijesti Kupca da neće otkloniti nedostatke, Kupac može umjesto uklanjanja nedostatka zatražiti razumni popust od Kupoprodajne cijene ili može odustati od Kupoprodajnog ugovora. Ukoliko Kupac ne odabere svoje pravo koje proizlazi iz značajne povrede Kupoprodajnog ugovora na vrijeme, ima ista prava kao da se radi o manjoj povredi Kupoprodajnog ugovora. 
 2. Ukoliko je neispravna izvedba beznačajnom povredom Kupoprodajnog ugovora, Kupac ima pravo otkloniti kvar ili razumni popust iz Kupoprodajne cijene.
 3. Dok kupac ne iskoristi pravo u slučaju manje povrede Kupoprodajnog ugovora na popust na Kupoprodajnu cijenu ili ne odustane od Kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj može dostaviti ono što nedostaje ili ukloniti pravni nedostatak. Ostale nedostatke Prodavatelj može ukloniti po vlastitoj želji popravkom Robe ili isporukom nove Robe; izbor ne smije uzrokovati nerazumne troškove kupcu.
 4. Ukoliko Prodavatelj ne otkloni nedostatak Robe na vrijeme ili odbije ukloniti nedostatak Robe, Kupac može zatražiti popust na Kupoprodajnu cijenu čak se može povući iz Kupoprodajnog ugovora. Kupac ne može promijeniti odabrani izbor bez pristanka Prodavatelja. Nakon isporuke nove Robe od strane Prodavatelja Kupcu, Kupac će izvorno isporučenu robu vratiti Prodavatelju o njegovom trošku. 
 5. Kupac ne može odustati od Ugovora o kupoprodaji ili zahtijevati isporuku nove Robe u slučaju da Robu ne može vratiti u stanju u kakvom ju je primio. To se ne odnosi,

o   ukoliko se stanje promijenilo kao rezultat pregleda radi otkrivanja kvara na Robi,

o   ukoliko je Kupac koristio Robu prije otkrivanja nedostatka,

o   ukoliko Kupac nije djelom ili propustom prouzročio nemogućnost vraćanja robe u nepromijenjenom stanju, ili

o   ukoliko je Kupac prodao Robu prije otkrivanja nedostatka, ukoliko ju je potrošio ili ako je Robu promijenio u uobičajenoj upotrebi; u slučaju da se to dogodilo samo djelomično, Kupac će Prodavatelju vratiti ono što još može vratiti i Prodavatelju će dati naknadu do iznosa u kojem je imao koristi od upotrebe predmeta.

 1. Ukoliko Kupac ne prijavi nedostatak Robe na vrijeme, gubi pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji.
 2. Kupac nema pravo na neispravno izvođenje, ukoliko se radi o nedostatku Robe, koji je morao uočiti s uobičajenom pažnjom već prilikom zaključenja Ugovora o kupoprodaji
 3. U slučaju prodane rabljene Robe, Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke koji odgovaraju stupnju prethodne uporabe ili trošenja. Za Robu koja se prodaje po nižoj cijeni, Prodavatelj ne odgovara za kvar zbog kojeg je dogovorena niža cijena. Umjesto prava na zamjenu, Kupac u ovim slučajevima ima pravo na razumni popust.

Odgovornost za kvalitet pri preuzimanju Robe

 1. Prodavatelj je odgovoran Potrošaču da Roba nije neispravna prilikom primitka. Prodavatelj je posebno odgovoran Potrošaču da je u vrijeme kada je Potrošač preuzeo:

o   Roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku takvog sporazuma, ima svojstva koja je opisao Prodavatelj ili proizvođač ili koja je Potrošač očekivao s obzirom na prirodu Robe i na temelju oglašavanja od strane Prodavatelja ili proizvođača,

o   Roba je prikladna za svrhu koju je Prodavatelj za njezinu upotrebu naveo ili za koju se Roba ove vrste obično koristi,

o   Roba po kvaliteti ili formi odgovara dogovorenom uzorku ili modelu, ukoliko je kvaliteta ili forma utvrđena prema dogovorenom uzorku ili modelu,

o   je Roba u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini, i

o   Roba udovoljava zahtjevima zakonskih propisa.

 1. Ukoliko nedostatak postane očit u roku od šest mjeseci od primitka Robe, smatrat će se da je Roba bila neispravna u trenutku primitka.
 2. Potrošač ima pravo ostvariti pravo iz razloga nedostatka na Robi u roku od 24 mjeseca od primitka. 
 3. Jamstvo za kvalitetu po primitku Robe ne odnosi se na sljedeće slučajeve:

o   Roba je oštećena nepravilnim ili neprofesionalnim rukovanjem,

o   Roba je oštećena prirodnim elementima,

o   Roba je oštećena normalnim trošenjem i

o   Roba je korištena izvan predviđene namjene.

 1. Ukoliko je na Robi, na njenoj ambalaži, u uputama za upotrebu koje pripadaju uz Robu ili u reklami u skladu sa drugim pravnim propisima navedeno razdoblje u kojem se Roba može koristiti, primjenjuju se odredbe o jamstvu kvalitete. Navedeno se ne odnosi:

o   za Robu koja se prodaje po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je dogovorena niža cijena,

o   istrošenost Robe uzrokovane njezinom uobičajenom uporabom,

o   u slučaju korištene Robe, za nedostatak koji odgovara stupnju upotrebe ili korištenja koji je Roba imala kada ga je Potrošač preuzeo, ili

o   ako to proizlazi iz prirode Robe.

 1. Ukoliko to Potrošač zatraži, Prodavatelj će mu pismeno potvrditi opseg i trajanje obveza u slučaju neispravnog izvršenja. Prodavatelj ima obvezu iz neispravnog učinka barem u onoj mjeri u kojoj i dalje postoje obveze iz neispravnog učinka proizvođača. U potvrdi se navodi i njegovo ime, sjedište i podaci za identifikaciju, ili drugi podaci potrebni za utvrđivanje njegovog identiteta. Ako je potrebno, Prodavatelj će u potvrdi na jasan način objasniti sadržaj, opseg, uvjete i trajanje svoje odgovornosti, te način na koji se mogu ostvariti prava koja iz toga proizlaze. U potvrdi će Prodavatelj također navesti da to ne utječe na druga prava Potrošača koja se odnose na kupnju Robe. Nepoštivanje ovih obveza ne dovodi u pitanje valjanost potvrde.
 2. Ukoliko Roba nema svojstva kao što je spomenuto gore (posebno u slučaju da Roba nema svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku takvog dogovora, ona svojstva koja Prodavatelj ili proizvođač opisuje ili Potrošač očekuje s obzirom na karater Robe i na temelju reklame sa strane proizvođača ili Prodavatelja; Roba nije prikladna za korištenje u svrhu za koju je Prodavatelj navodi ili za koju se Roba ove vrste obično koristi;Roba nije u odgovarajućoj kvaliteti ili u izvedbi ugovorenog modela, ukoliko je kvaliteta ili forma bila određena na temelju ugovorenog modela ili forme, Roba nije u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini, a Roba nije u skladu sa zakonskim zahtjevima) može Potrošač također zatražiti isporuku nove Robe bez nedostataka, osim ako je nesrazmjerna zbog prirode nedostatka, ako se nedostatak odnosi samo na dijelove Robe;može Potrošač tražiti zamjenu samo pojedinih djelova, ukoliko to nije moguće, može se povući iz Ugovora o kupnji. Međutim, ako je ovo nesrazmjerno zbog prirode stvari, posebno ako se kvar može otkloniti bez nepotrebnog odgađanja, Potrošač ima pravo na besplatno uklonjemje kvara.
 3. Potrošač ima pravo na to da mu bude isporučena nova Roba ili zamijenjeni dijelovi čak i u slučaju otklonjivog nedostatka, ukoliko Robu ne može pravilno koristiti zbog ponavljanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U takvom slučaju Potrošač ima pravo od Ugovora o kupnji odustati.
 4. Ukoliko se Potrošač ne povuče iz Kupoprodajnog ugovora ili ne iskoristi pravo na isporuku nove Robe bez nedostataka, zamjenu njezinih dijelova ili popravak Robe, može zatražiti razumni popust. Potrošač ima pravo na razumni popust čak i u slučaju da Prodavatelj ne može isporučiti novu Robu bez nedostataka, zamijeniti njezin dio ili popraviti Robu, kao i u slučaju da je Prodavatelj ne otkloni u razumnom roku ili ukoliko bi dogovaranje pravnog sredstva moglo prouzročiti značajne poteškoće za Potrošača. 
 5. Pravo na neispravnu izvedbu ne pripada Potrošaču, u slučaju da je Potrošač prije preuzimanja Robe znao da je Roba neispravna ili ako je Potrošač sam prouzročio nedostatak.
 6. Ukoliko Roba ima nedostatak za koji je Prodavatelj dužan, ako se Roba prodaje po nižoj cijeni ili se koristi Roba, Potrošač ima pravo na razumni popust umjesto prava na zamjenu Robe.
 7. Prodavtelj ne osigurava Kupcu, koji je poduzetnik, Osiguranje kvalitete po primitku Robe, osim slučaja ako se ugovorne strane izričito dogovore. U takvom slučaju, odgovornost Prodavatelja za nedostatke Robe regulirana je Građanskim zakonikom.

Postupak reklamacije  

 1. Kupac je dužan podnijeti prigovor (žalbu na nedostatke) zbog otkrivanja nedostaka (nedostatka) u vezi Robe Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, bilo osobno u prostorijama Prodavatelja koje se nalaze na adresi: Prag, Prag 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, poštanski broj 130 00, tijekom radnog vremena od ponedjeljka do petka od 9:00 do 18:00 sati, ili slanjem odgovarajućeg obrasca na gore navedenu adresu prodavateljevih prostorija. Kupac također navede svoje kontaktne podatke, opis nedostatka i zahtjev za reklamaciju. Obrazac za prigovor možete preuzeti ovdje.
 2. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o tome koje je pravo odabrao u vremenu kad je prijavio nedostatak, ili u vremenu koje bez nepotrebnog odgađanja slijedi odmah nakon što je prijavio nedostatak. Promjena izbora bez pristanka Prodavatelja moguća je samo u slučaju da je Kupac zatražio ispravak nedostatka, a taj se pokaže nepopravljivim. Ukoliko Kupac ne odabere svoje pravo iz razloga značajne povrede Kupoprodajnog ugovora na vrijeme, ima ista prava kao u slučaju manje povrede Kupoprodajnog ugovora. Kupac je dužan dokazati kupnju Robe (po mogućnosti dokazom o kupnji).
 3. Prodavatelj je dužan Kupcu izdati pisanu potvrdu o tome kada je Kupac iskoristio pravo zbog neispravne izvedbe, bez odgađanja, najkasnije u roku od dva radna dana od dana ostvarivanja prava zbog neispravne izvedbe, potvrda sadrži razlog reklamacije i podatak o tome koji je naćin rješenja prigovora Kupac odabrao; dalje sadrži potvrdu datuma i način rješavanja prigovora, uključujući moguću potvrdu o popravku i njegovo trajanje, ili pismeno obrazloženje za odbijanje prigovora. Za trenutak ostvarivanja prava iz neispravne izvedbe se smatra vrijeme kada je Prodavatelj saznao za reklamaciju. Osoba ovlaštena za rješavanje reklamacija prisutna je kod Prodavatelja u toku cijelog navedenog radnog vremena.
 4. Rok za rješavanje reklamacije teče od primopredaje / isporuke Robe Prodavatelju. Roba bi tijekom transporta trebala biti zapakirana u odgovarajućoj ambalaži kako bi se spriječilo oštećenje, trebala bi biti čista i cjelovita. Prodavatelj ili osoba koju on ovlasti odlučit će o prigovoru odmah, u složenim slučajevima u roku od tri radna dana. Ovo razdoblje ne uključuje vrijeme za moguću profesionalnu procjenu nedostatka koje je primjereno vrsti proizvoda. Prodavatelj će Kupcu dostaviti obavijest o potrebi stručne procjene. Reklamacija, uključujući uklanjanje nedostataka, podmirit će se bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora, osim slučaja kad se Prodavatelj i Kupac dogovore o dužem roku. Bezrazložni istek ovog razdoblja smatra se bitnom povredom ugovora. Uvjet za postojanje ovih rokova je da Kupac pruži Prodavatelju potrebnu suradnju, dakle naročito u vezi toga da Prodavatelju omogući pregled reklamirane Robe, te da Kupac dokaže kupnju predmetne Robe, po mogućnosti uz pomoć potvrde o kupnji, Kupac obavijesti Prodavatelja okvaru Robe na koju se žali, te ga obavijesti o tome koji način reklamacije traži. Ukoliko Prodavatelj odbije otkloniti nedostatak Robe, može Kupac zatražiti razumni popust na cijenu ili odustati od Kupoprodajnog ugovora. Ukoliko je Kupac ispravno kritizirao Prodavatelja zbog nedostatka Robe, razdoblje za ostvarivanje prava iz neispravne izvedbe ili jamstvenog roka ne teče za vrijeme postupanja s reklamacijom ili dok Kupac nije bio dužan preuzeti Robu. Ukoliko se Roba ili njezin dio zamijeni, odgovornost Prodavatelja primjenjivat će se kao da se radi o kupnji nove Robe ili njenog dijela. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o rješavanju prigovora, pismenim putem i na način koji će biti dogovoren prilikom podnošenja prigovora (npr. Poštom, e-poštom, SMS porukom). U slučaju opravdane reklamacije, Kupac ima pravo na naknadu nužnih troškova povezanih s reklamacijom Robe.
 5. Pošiljke Robe za koje nije jasno zašto su poslane Prodavatelju vratit će se pošiljatelju o njegovom trošku.

Popusti i kuponi za popuste

 1. Prodavatelj pruža razne vrste popusta (za vjernost, za količinu, za preporuke prijateljima itd.). Svaki popust ima pravila korištenja.
 2. U slučaju da se popust ili kupon za popust primjeni kršeći pravila o konkretnom popustu ili kuponu za popust, Prodavatelj ima pravo odbiti takvu primjenu popusta ili kupona za popust. U tom se slučaju Kupac obavještava i pružit će mu se mogućnost obrade narudžbe bez ovog popusta ili primijenjenog kupona.
 3. Pravila i uvjeti za primjenu određenog popusta priloženi su ili izravno uz popust (u obliku informacija), ili je popust povezan s odjeljkom na internetskoj stranici u kojem su detaljno opisana pravila popusta ili su dostupna na zahtjev Prodavatelja putem poruke e-maila poslane izravno određenoj zainteresiranoj osobi. U slučaju bilo kakvih nejasnoća u tumačenju popusta, primjenjuje se tumačenje korištenja sa strane Prodavatelja.
 4. Svaki popust ili kupon mogu se primijeniti samo jednom, osim slučaja kad je to izričito navedeno. U slučaju višestruke upotrebe, Prodavatelj ima pravo odbiti prihvaćanje takvog popusta.
 5. U slučaju da popust primjenjuje Kupac, koji nije Potrošač i nije bio kupljeni poklon bon, Prodavatelj ima pravo odbiti takav popust ili primjenu kupona za popust.
 6. Ukoliko je vrijednost poklon-bona ili kupona za popust veća od vrijednosti cjelokupne kupnje, razlika se ne prenosi na novi bon ili kupon, te se neiskorišteni iznos ne nadoknađuje.

Zaštita osobnih podataka

 1. Zaštita osobnih podataka Kupca osigurana je Zakonom br. 101/2000 Zb., O zaštiti osobnih podataka, sa izmijenjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Zakon o zaštiti osobnih podataka" ili "ZoZOP"). Prodavatelj obrađuje osobne podatke o Kupcu isključivo u svrhu ispunjavanja prava i obveza iz Kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je registriran pod matičnim brojem 00077436 u Uredu za zaštitu osobnih podataka. Prodavatelj ima pravo na drugu obradu osobnih podataka o Kupcu samo uz pristanak Kupca. Kupac ima pravo biti obaviješten o tome koji se podaci obrađuju o njemu, ima pravo podatke promijeniti, dopuniti ili se ne složiti s njihovom obradom.
 2. Slanjem narudžbe Kupac pristaje na prikupljanje, obradu i pohranu onih osobnih podataka koji su navedeni u narudžbi Robe, prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka u automatiziranoj bazi podataka Prodavatelja kao administratora ili obrađivača s kojim Prodavatelj sklopi ugovor, i to za međusobnu komunikaciju, uključujući komunikaciju elektroničkim putem u vezi s ugovornim odnosom između Kupca i Prodavatelja, i osim slučaja da ne odabere drugu opciju u poslovne i marketinške svrhe Prodavatelja, tj. za slanje poslovnih poruka Kupcu elektroničkim putem sukladno Zakonu br. 480/2004 Zb., O određenim uslugama informacijskog društva, prema tekstu kasnijih propisa.
 3. Prodavatelj obrađuje sljedeće podatke Kupca: ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, adresa. Navedeni podaci obrađuju se u svrhu obrade narudžbi Kupca dostavljenih putem interneta i vođenje trgovine na veliko i malo, stvaranje baze podataka kupaca, dobavljača, prijevoznika i poslovnih partnera.
 4. Kupac je upoznat sa činjenicom da je svoje osobne podatke (tijekom registracije, na svom korisničkom računu, prilikom narudžbe) dužan navesti ispravno i istinito, te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Prodavatelja o promjeni svojih osobnih podataka. Kupac ima pravo provjeriti i promijeniti svoje osobne podatke putem e-pošte, pismeno ili u profilu svog računa.
 5. Kupac izjavljuje da daje suglasnost za sve gore navedene podatke i da je svjestan svojih prava prema odredbama čl. 11, čl. 12 i čl. 21 ZoZOP te da su svi njegovi osobni podaci točni i istiniti.
 6. Osim osoba koje prevoze Robu, neće Prodavatelj osobne podatke prenijeti trećim osobama bez prethodnog pristanka Kupca. Te su osobe (prijevoznici) (i) poslovna tvrtka Zásilkovna d.o.o., sa sjedištem na adresi Ocelářská 392/9, Libeň, poštanski broj 190 00, Prag 9, ID broj: 284 08 306. Svrha u koju gore navedeni subjekti obrađuju osobne podatke je isporuka pošiljki Kupcima. Slanjem narudžbe Kupac pristaje na prijenos osobnih podataka na gore navedene subjekte. Osobni podaci obrađivat će se u elektronskom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način. Kupac pristaje na obradu osobnih podataka dobrovoljno na neodređeno vrijeme Prodavatelju i može ih besplatno opozvati u bilo kojem trenutku, a to e-poštom ili u pisanom obliku. Kupac također ima pravo povući privolu za slanje komercijalnih obavjesti, a to besplatno e-poštom ili u pisanom obliku. U slučaju da Kupac sumnja da Prodavatelj ili obrađivač vrši obradu njegovih osobnih podataka u suprotnosti sa zaštitom privatnog i osobnog života, pogotovo ako su osobni podaci netočni u pogledu u svrhu njihove obrade, može:

-zahtjevati od strane Prodavača ili obrađivača objašnjenje,
- zahtjevati da Prodavatelj ili obrađivač ukloni tako nastalu situaciju.

Ukoliko Kupac zatraži informaciju o obradi njegovih osobnih podataka, Prodavatelj je dužan dostaviti predmetne podatke. Prodavatelj ima pravo zahtijevati razumnu naknadu za pružanje informacija prema prethodnoj rečenici, ne prelazeći troškove potrebne za pružanje informacija.

 1. Prodavatelj ima pravo obrađivati ​​osobne podatke Kupca također u svrhu rješavanja sporova, namirenja potraživanja ili povrata potraživanja koja proizlazi iz zaključenog Kupoprodajnog ugovora ili u svrhu ispunjavanja drugih obveza propisanih odgovarajućim zakonskim propisima.
 2. Prodavač izjavljuje da je u mogućnosti tehnički i organizacijski osigurati dovoljnu zaštitu osobnih podataka tijekom obrade.
 3. Podatke koje nam dostavite čuvamo samo za vrijeme neophodno za razlog njihove obrade. Nakon ispunjavanja svrhe zbog koje se podaci obrađuju, kao i nakon povlačenja pristanka Kupca na njihovu obradu, oni se uklanjaju iz naše baze podataka, a to najkasnije u roku od 1 mjeseca od trenutka kada razlog njihove obrade istječe ili kada bude predmetni pristanak opozvan.
 4. Kupac nadalje pristaje na pohranu takozvanih kolačića na svom računalu. U slučaju da je moguće izvršiti kupnju na internetskoj stranici i ispuniti Prodavateljeve obveze prema Kupoprodajnom ugovoru bez pohrane takozvanih kolačića na računalo Kupca, može Kupac u bilo kojem trenutku opozvati privolu sukladno prethodnoj rečenici.

Kupac konačno pristaje na slanje informacija koje se odnose na Robu, usluge ili poslovanje Prodavatelja na e-adresu Kupca.

Završne odredbe

 1. Zaključeni Kupoprodajni ugovor čuvat će se kod Prodavatelja kako bi ga sukladno tome Prodavatelj mogao pravilno izvršiti, a Kupac može isti zatražiti, a to u razdoblju od godinu dana od dana slanja narudžbe.
 2. Pitanja koja ovdje nisu regulirana uređena su Zakonom 89/2012 Zb., Građanskim zakonikom i odgovarajućim odredbama, kao  i Zakonom 634/1992 Zb., O zaštiti potrošača i drugim zakonskim propisima, sa izmjenama i dopunama
 3. Prodavatelj i Kupac obvezuju se da će sve sporove rješavati prvenstveno sporazumno, na temelju međusobnog sporazuma između Kupca i Prodavatelja. Izvansudsko rješavanje prigovora Kupaca Prodavatelj pruža putem elektronske adrese: info@parfemysp.cz Informacije o nagodbi prigovora potrošača Prodavatelj će poslati na elektronsku adresu Kupca. U slučaju da se spor između Prodavatelja i Kupca ne bude riješio sporazumno, nadležni za rješavanje tih sporova su opći sudovi.
 4. Kupac, koji je Potrošač, ima pravo na izvansudsku nagodbu potrošačkog spora prema Kupoprodajnom ugovoru ili prema ugovoru o pružanju usluga. Subjekt koji je ovlašten voditi izvansudsku nagodbu spora je Češka uprava za trgovinsku inspekciju. Detaljnije informacije dostupne su na internetskoj stranici www.coi.cz.
 5. Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora pokreće se isključivo na zahtjev Potrošača i to samo u slučaju da spor nije uspješno riješen izravno s Prodavateljem. Prijedlog se može podnijeti najkasnije godinu dana od dana kada je Potrošač prvi put s Prodavateljem ostvario svoje pravo, koje je predmet spora.
 6. Potrošač ima pravo pokrenuti izvansudsko rješavanje spora putem interneta posredstvom ODR platforme dostupne na internetskoj stranici ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. U odnosu na Potrošača, Prodavatelj nije vezan nijednim od kodeksa ponašanja u smislu odredbi čl. 1826. stavak 1. slovo e) Građanskog zakonika. Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovačke dozvole. Kontrolu licencirane trgovine provodi u okviru svoje nadležnosti nadležni ured za licenciranje trgovine. Područje zaštite osobnih podataka nadzire Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka uprava za trgovinsku inspekciju vrši u ograničenoj mjeri, izvan ostaloga nadzor u vezi s poštivanjem zakona br. 634/1992 Zb., O zaštiti potrošača, sa njegovim izmjenama i dopunama. U slučaju da je Kupoprodajni ugovor sklopljen između Prodavatelja i Poduzetnika (tj. Poduzetnika u skladu s odredbama čl. 420 i slijedećim Građanskog zakonika), ovaj je ugovor uređen pravnim odnosima povezanim s odgovarajućim odredbama Građanskog zakonika, naročito čl. 2079 i slijedećim. Stoga, dakle, nisu relevantne odredbe koje se odnose isključivo na sklapanje potrošačkih ugovora.
 8. Svi ugovorni odnosi uređeni su pravnim poretkom Češke Republike.
 9. Ovi uvjeti poslovanja stupaju na snagu 1.1. 2021.

 

Stalo nam je do Vaše privatnosti

Ova e-trgovina pohranjuje kolačiće koji joj pomažu pravilno funkcionirati. Korištenjem naših usluga pristajete na njihovo korištenje.

Prihvatite sve kolačićeDetaljne postavke